ca1a142.jpg

The remnants of potato launching fun.